Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
„Die Bullibauer“: Ausstellung zum 60-jährigen Jubiläum.

„Die Bullibauer“: Ausstellung zum 60-jährigen Jubiläum.

Hannover – Das Historische Museum Hannover erinnert vom 9. März bis zum 26. Juni 2016 mit einer Sonderausstellung an den Beginn der Transporter Produktion im Werk Hannover.